آیا واقعا سم زدایی سریع و فوق سریع بدون درد و خماری است؟

آیا واقعا سم زدایی سریع و فوق سریع بدون درد و خماری است؟

بیماری که از اعتیاد عاجز شده به هر پیامی رجوع می کند. عبارت بدون خماری بسیار وسوسه انگیز و رویایی می باشد. آیا واقعاً چنین است؟ به عنوان مثال، جراح گلوله ای را از شکم یک مجروح خارج می کند، آیا با خروج گلوله، درد و رنج بیمار بلافاصله خوب می شود یا نیاز به پانسمان و تجویز آنتی بیوتیک و استراحت دارد؟

این مثال عیناً در مورد مخدرها نیز صدق می کند.

خماری همان عاملی که اکثر بیماران به دلیل ترس از آن درمان خود را عقب می اندازند پس از سم زدایی قابل تحمل می شود. این عوارض خماری برای هر شخصی متفاوت است در فرآیند سم زدایی درصدی متفاوت از مواد از بدن خارج می شود. پس برای کنترل عوارض احتمالی به بیمار به مدت کوتاه داروهایی داده می شود که خودشان منشاء یک اعتیاد جدید نباشد. پس حضور در انجمن معتادان گمنام یا NA اکیداً توصیه می شود.

مطالب دیگر: